streszczenie pracy inż.

Temat przeniesiony do archwium
Witam i mam wielką prośbę o przetłumaczenie streszczenia pracy inżynierskiej.

Tytuł pracy: Projekt dwustopniowego układu sterowania systemem instalacji solarnej
Słowa kluczowe : Instalacje solarne, układy sterowania instalacji solarnych
Streszczenie pracy
Celem niniejszej pracy była modyfikacją istniejącego układu sterowania w instalacji solarnej do układu dwustopniowego, który skokowo będzie zwiększał natężenie przepływu pompy obiegowej poprzez włączenie kolejnych „stopni” pompy obiegowej.
Pierwszy rozdział zawiera charakterystykę instalacji solarnych, ich rodzaje i zasadę działania. Opisano również sterowniki programowalne instalacji solarnych oraz ich algorytmy sterowania.
W kolejnym rozdziale zawarto analizę istniejącego układu sterowania. Opisano jego budowę, zasadę działania. Wymieniono wady tego systemu.
Największa część pracy dyplomowej dotyczy projektu dwustopniowego układu sterowania instalacji solarnej. Na początku opisano założenia projektu, przechodząc do schematu blokowego urządzenia. Później przedstawiono schemat ideowy sterownika wraz z jego dokładnym opisem. Opracowanie zostało zakończone przedstawieniem sposobu realizacji sterownika: projektem obwodu drukowanego, montażem, oraz uruchamianiem tego urządzenia. Przeprowadzono testy i niezbędne obliczenia.
Sporządzona została również dokumentacja techniczna, gdzie znajduje się wykaz wszystkich elementów, jakie są potrzebne do złożenia omawianego sterownika.
Titel: Entwurf eines zweistufigen Kontrollsystems der Solaranlage
Keywords: Solaranlagen, solar control Systeme

Zusammenfassung

Der Zweck dieser Arbeit war eine Änderung eines bestehenden Kontrollsystems in Solaranlage zu einem zwei-Klassen-System, das den Durchfluss in der Umwälzpumpe durch die Einschaltung ihrer zusätzlichen "Grade" sprunghaft erhöht.

Das erste Kapitel enthält die Merkmale der Solaranlagen, Typen und deren Wirkprinzip. Es beschreibt auch programmierbare Treiber für Solaranlagen sowie Steuer-und Regelalgorithmen. Das nächste Kapitel enthält eine Analyse der vorhandenen Steuerung. Es wird ihre Konstruktion und das Prinzip der Wirkung beschrieben. Die Nachteile des Systems werden angegeben.

Der größte Teil der Diplomarbeit betrifft eine zweistufige Steuerung der Solaranlage. Zu Beginn werden die Voraussetzungen des Projektes beschrieben gefolgt von dem Flussdiagramm. Später gezeigt wird ein Entwurf des Treibers zusammen mit seiner detaillierten Beschreibung. Anschließend wird die Implementation des Treibers präsentiert: circuit Design, Installation und Inbetriebnahme des Geräts. Tests und die notwendigen Berechnungen sind Out. Erstellt wurde die technische Dokumentation mit der Liste aller Elemente, die notwendig sind, um diesen Treiber zusammen zu setzen.
Niestety, użycie słowa Treiber dla elementu sterującego/sterownika nie jest tutaj prawidłowe. Dlatego zastąpiłem je przez Steuereinheit. Dwa ostatnie akapity streszczenia wyglądają więc następująco:

Das erste Kapitel enthält die Merkmale der Solaranlagen, Typen und deren Wirkprinzip. Es beschreibt auch programmierbare Steuereinheiten für Solaranlagen sowie Steuer-und Regelalgorithmen. Das nächste Kapitel enthält eine Analyse der vorhandenen Steuerung. Es wird ihre Konstruktion und das Prinzip der Wirkung beschrieben. Die Nachteile des Systems werden angegeben.

Der größte Teil der Diplomarbeit betrifft eine zweistufige Steuerung der Solaranlage. Zu Beginn werden die Voraussetzungen des Projektes beschrieben gefolgt von dem Flussdiagramm. Später gezeigt wird ein Entwurf der Steuereinheit zusammen mit ihrer detaillierten Beschreibung. Anschließend wird die Implementation der Steuereinheit präsentiert: circuit Design, Installation und Inbetriebnahme des Geräts. Tests und die notwendigen Berechnungen sind Out. Erstellt wurde die technische Dokumentation mit der Liste aller Elemente, die notwendig sind, um diese Steuereinheit zusammen zu setzen.
Titel: Projekt eines zweistufigen Steuergeräts für eine Solaranlage
Keywords: Solaranlagen, solar control Systeme

Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war die Modifikation einer bestehenden Solarsteuerung zu einem zwei-Stufen-System, das den Durchfluss der Umwälzpumpe durch Zuschaltung weiterer Stufen sprunghaft erhöht.

Das erste Kapitel enthält die Merkmale und Arten von Solaranlagen und ihr Wirkprinzip. Es beschreibt eine programmierbare Steuereinheit für Solaranlagen sowie Steuer-und Regelalgorithmen. Das zweite Kapitel enthält eine Analyse der vorhandenen Steuerung. Es werden ihre Konstruktion und das Wirkungsprinzip beschrieben. Die Nachteile des Systems werden aufgelistet.

Der größte Teil der Diplomarbeit betrifft die zweistufige Steuerung der Solaranlage. Zunächst werden die Voraussetzungen des Projektes gefolgt von einem Blockdiagramm beschrieben. Anschließend werden der Programmablaufplan der Steuereinheit vorgestellt und detailliert beschrieben und die Implementierung der Steuereinheit mit der Leiterplatte (gedruckte Schaltung), die Montage und Inbetriebnahme des Geräts dargelegt. Die Tests und die notwendigen Berechnungen sind angeführt. Erstellt wurde eine technische Dokumentation mit einer Bauteileliste, die für diese Steuereinheit benötigt werden.
alescie sprunghaft namieszali, inszeniory, prawie Out!
Dobrze, ze facet sie nie zna.
edytowany przez niuniel: 08 maj 2014

« 

Szkoły językowe

 »

Brak wkładu własnego