Egzaminy Instytutu Goethego - wiadomości ogólne

PoziomyABC
Certyfikaty
 • Fit in Deutsch 1/2
 • Goethe-Zertifikat A1 (SD1)
 • Goethe-Zertifikat A2 (SD2)
 • Goethe-Zertifikat B1 (ZD)
 • Goethe-Zertifikat B2
 • Zertifikat Deutsch für den Beruf
 • Goethe-Zertifikat C1 (ZMP)
 • PWD
 • Goethe-Zertifikat C2 (ZOP)
 • KDS
 • GDS

 

Poziom podstawowy
A 1Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A 2Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
Poziom samodzielności
B 1Osoba posugująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
B 2Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Poziom biegłości
C 1Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.
C 2Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

 

Zertifikat Deutsch (ZD)
Przy współpracy Niemieckiego Zrzeszenia Uniwersytetów Ludowych (Deutscher Volkshochschul-Verband) Certyfikat ten uznawany jest w Niemczech i w wielu innych krajach za dowód solidnej znajomości podstaw języka niemieckiego. Posiadacz certyfikatu opanował ok. 2.000 słów i najważniejsze struktury gramatyczne. Może uczestniczyć w rozmowach na tematy ogólne.

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)
Przy współpracy Niemieckiego Zrzeszenia Uniwersytetów Ludowych (Deutscher Volkshochschul-Verband) Certyfikat ten poświadcza, że jego posiadacz jest w stanie porozumieć się w różnych sytuacjach związanych z pracą zawodową. Potrafi on zrozumieć proste teksty ekonomiczne, napisać rutynowe pisma i odpowiednio reagować w rozmowach dotyczących pracy zawodowej.

Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)
Osoby, które opanowały język niemiecki w stopniu zaawansowanym i mają za sobą ok. 800 godzin nauki języka niemieckiego, powinny bez kłopotów zdać ten egzamin. Niektóre niemieckie uniwersytety akceptują ten egzamin jako świadectwo opanowania języka w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów.

Prüfung Wirtschaftsdeutsch international (PWD)
Przy współpracy Niemieckiej Izby Przemyslowo-Handlowej (Deutscher Industrie- und Handelstag - DIHT) oraz Carl Duisberg Centren (CDC) Ten egzamin z języka ekonomii i gospodarki pozwala zdobyć certyfikat, uznawany na całym świecie w handlu i przemyśle. Uczestnik egzaminu musi być w stanie wypowiadać się ustnie i pisemnie w sposób kompetentny na tematy zawodowe i ekonomiczne.

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
Dla egzaminu Zentrale Oberstufenprüfung można przystąpić po odbyciu ok. 1200 lekcji języka niemieckiego. Kandydat ma wykazać, że opanował ponadregionalny standardowy język niemiecki w różnych dziedzinach. Musi rozumieć autentyczne teksty i sprawnie wyrażać się w mowie i piśmie. Jeśli chodzi o stopień trudności, egzamin ten porównywalny jest z egzaminem Kleines Deutsches Sprachdiplom. świadectwo uzyskane po pomyślnie zdanym ZOP zwalnia z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego na wszystkich uczelniach i uniwersytetach w Niemczech.

Kleines und Grosses Deutsches Sprachdiplom (KDS, GDS)
"Niemiecki dyplom językowy dla obcokrajowców" jest przyznawany przez Instytut Goethego na zlecenie Uniwersytetu im. Ludwika Maksymiliana w Monachium. KDS i GDS są dowodem znajomości języka niemieckiego na poziomie uprawniającym do studiowania na wszystkich uniwersytetach. W niektórych krajach GDS uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Do obu egzaminów są dopuszczane wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Od zdającego wymaga się, aby przed egzaminem zapoznał się z co najmniej dwoma (KDS) i czterema (GDS) podanymi lekturami (lista dostępna w Instytucie Goethego w Warszawie). Po zdanym egzaminie z pozytywnym wynikiem czeka się ok. 4 miesięcy na dyplom.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.