Proszę mi to przetłumaczyć na Polski

Temat przeniesiony do archwium
Sehr geehrter Herr

vielen Dank für Ihre Nachricht.

Die Kündigung der ADAC Mitgliedschaft dürfen wir aus rechtlichen Gründen nur eintragen, wenn
die Mitteilung von Mitglied selbst unterschrieben wurde. Wenn dies nicht möglich ist, benötigen wir
die Kopie einer Vollmacht.

Wichtig für die Antwort: Die Mitgliedschaft verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn diese nicht
mindestens drei Monate vor Ende des Beitragsjahres schriftlich gekündigt wird.

Freundliche Grüße
Szanowny Panie

dziękujemy za Pana wiadomość.

Wypowiedzenie członkostwa w ADAC wolno nam ze względów prawnych zarejestrować tylko wtedy, kiedy zawiadomienie zostało własnoręcznie podpisane przez członka. Jeżeli to nie jest możliwe, to potrzebujemy kopię pełnomocnictwa.

Ważne dla odpowiedzi: członkowstwo ulega przedłużeniu o kolejny rok, jeżeli nie zostało ono pisemnie wypowiedziane przynajmniej trzy miesiące przed upływem roku składkowego.

Z poważaniem
Dziękuję bardzo