Oświadczenie o statusie ucznia. Pomoc.

Temat przeniesiony do archwium.
Hej,
czy ktoś mógłby sprawdzić poprawność językową mojego oświadczenia?

"STUDENTENERKLÄRUNG
Ich erkläre, dass ich bis zum 30. September 2019 ein Gymnasiast war. Ich lege einen Scan meines Abiturzeugnisses und einen Scan meines Schulausweises bei.
Ich bin mir der strafrechtlichen Verantwortung für die Abgabe einer falschen Erklärung bewusst."

OŚWIADCZENIE UCZNIA
Oświadczam, że byłem uczniem w Liceum do dnia 30 września 2019 roku. Załączam skan świadectwa maturalnego oraz skan legitymacji szkolnej.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

« 

Programy do nauki języków

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie