Certyfikaty w Instytucie Austriackim

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch ÖSD

Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego (w skrócie ÖSD) jest uznaną przez Państwo Austriackie wspólną inicjatywą dwóch austriackich ministerstw. Egzaminy ÖSD przeprowadzane są zgodnie z międzynarodowymi przepisami (ustalenia Rady Europy) pod ścisłą kontrolą ze strony odpowiednich organów.

Certyfikat ÖSD jest uznanym w Europie i na świecie świadectwem znajomości języka niemieckiego. Jego posiadanie zwiększa Państwa szanse w życiu zawodowym, akademickim i codziennym, wszędzie tam, gdzie wymagana jest udokumentowana znajomość języka niemieckiego.

 

Egzaminy Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) mogą Państwo zdawać w Österreich Institut w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu cztery razy w roku. W celu zdania takiego egzaminu należy w odpowiednim terminie zgłosić się do biura, wypełnić formularz oraz dokonać przelewem opłaty egzaminacyjnej.

Informacje o najbliższych terminach i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.oei.waw.pl

A1 Grundstufe Deutsch 1

Na poziomie A1 Grundstufe Deutsch 1 kandydaci powinni być zdolni do komunikacji w prostych sytuacjach, dotyczących podstawowych kwestii życia codziennego. Egzamin ten, kierowany jest do uczących się języka niemieckiego w wieku od 14 lat. Podczas egzaminu sprawdzana jest kompetencja językowa kandydata w rutynowych sytuacjach oraz sprawność rozumienia tekstu czytanego, słuchanego, pisania i mówienia. Na tym poziomie nacisk kładziony jest na receptywne zdolności czytania i słuchania.

A1 Kompetenz in Deutsch 1 (A1 KID 1)

Celem egzaminu ÖSD A1 KID 1 jest sprawdzenie uzdolnienia językowego dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 14 lat do podstawowej komunikacji w życiu codziennym. KID 1 potwierdza kompetencję językową w elementarnych sytuacjach życia codziennego, które ważne są dla dzieci i młodzieży. Podczas egzaminu sprawdzana jest także sprawność rozumienia tekstu czytanego, słuchanego, pisania i mówienia. Na tym poziomie szczególny nacisk kładziony jest również na receptywne zdolności czytania i słuchania.

A2 Grundstufe Deutsch 2 (A2 GD2)

Na poziomie egzaminu A2 Grundstufe Deutsch 2 kadydaci powinni być zdolni do rozmowy na podstawowe tematy w prostych sytuacjach życia codziennego. Egzamin przeznaczony jest dla uczących się języka niemieckiego w wieku od 14 lat i potwierdza osiągnięcie kompetencji językowej w rutynowych sytuacjach. Sprawdzane są sprawność czytania, słuchania, pisania i mówienia. Na tym poziomie nacisk kładziony jest na rozumienie (testów czytanych i słuchanych).

A2 Kompetenz in Deutsch 2 (A2 KID2)

Egzamin ÖSD A2 KID 2 sprawdza kompetencję językową dzieci i młodzieży w wieku od 10-14 lat w ich codziennych kontaktach. Sprawdzane są zdolności czytania, słuchania, pisania i mówienia. Nacisk kładziony jest na sprawności receptywne czytania i słuchania.

B 1 Zertifikat Deutsch (B1 ZD)

B1 Zertifikat Deutsch przeznaczony jest dla uczących się niemieckiego w wieku od 16 lat. Egzamin ten opracowany został wspólnie z centralą wydającą Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego (ÖSD), Instytutem Goethe’go (GI), telc GmbH i Centrum Nauki i Badań Uniwersytetu we Freiburgu /Szwajcaria i przez te instytucje oferowany. Certyfikat B1 sprawdza zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego sprawność do samodzielnego używania języka w sytuacjach dnia codziennego i zawodowego. Głównie sprawdzana jest kompetencja komunikatywna, lecz także zwracana jest uwaga na formalną poprawność.

B1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche (B1 ZDj)

B1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche jest egzaminem dla uczących się w wieku od 12 od 16 lat, który jest powstał we współpracy z centralą wydającą Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego (ÖSD), Instytutem Goethego (GI), telc GmbH i Centrum Nauki i Badań Uniwersytetu we Freiburgu / Szwajcarii i przez te instytucje oferowany. B1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche odpowiada certyfikatowi B1 Zertifikat Deutsch i różni się tylko tematami, które dopasowane są do młodzieży. Sprawdza zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego zdolność kandydatów do samodzielnego używania języka w sytuacjach życia codziennego. Głównie oceniana jest kompetencja komunikatywna, jednak także zwracana jest uwaga na formalną poprawność.

B2 Mittelstufe (B2 MD)

Na egzaminie ÖSD B2 Mittelstufe Deutsch kandydaci powinni wypowiadać się w obszernym zakresie tematycznym, w sposób jasny i szczegółowy oraz spontanicznie i płynnie przeprowadzać standardowe rozmowy z osobami władającymi niemieckim jako ojczystym. Egzamin skierowany jest do uczących się języka niemieckiego w wieku od 16 lat i potwierdza kompetencję językową w sytuacjach komunikacyjnych, od sfery prywatnej po (pół) oficjalną i częściowo także zawodową. Sprawdzane są takie umiejętności jak czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie.

C1 Oberstufe Deutsch (C1 OD)

Na egzaminie C1 Oberstufe Deutsch kandydaci powinni być zdolni do komunikacji w różnych sytuacjach życia społecznego i zawodowego. Do egzaminu mogą podejść uczący się języka niemieckiego w wieku od 16 roku życia. Egzamin ten potwierdza kompetencję językową, którą wyróżnia wysoki stopień poprawności i dopasowanej do sytuacji adekwatności. Egzamin C1 Oberstufe Deutsch skierowany jest głównie do kandydatów, którzy chcą studiować na uniwersytetach w krajach niemieckojęzycznych. Sprawdzane są umiejętności czytania, słuchania, pisania i mówienia.

C2 Wirtschaftssprache Deutsch (C2 WD)

Na tym ezgaminie ÖSD C2 Wirtschaftssprache Deutsch kandydaci powinni wykazać się umiejętnością komunikacji w sytuacjach życia gospodarczego i zawodowego, uwzględniając ich różne aspekty. Egzamin ten skierowany jest do uczących się języka niemieckiego w wieku od 16 roku życia. Egzamin potwierdza kompetencje zarówno ogólnojęzykową, jak i fachową, którą wyróżnia wysoki stopień poprawności i dopasowanej do sytuacji adekwatności. Sprawdzana jest umiejętność czytania, słuchania, pisania i mówienia.