Proszę o sprawdzenie poprawności gramatycznej kilku zdań

Temat przeniesiony do archwium
Witam serdecznie :) Bardzo bym prosił o sprawdzenie następujących zdań:

1. Popyt wewnetrzny i europejskie srodki pomocnicze przyczynily sie do tego, ze Polska praktycznie nie odczula kryzysu finansowego –
Die Binnennachfrage und europäischen Fördermittel trugen dazu bei, dass die Finanzkrise in Polen nicht spürbar war.

2. W 2009 roku – w czasie kryzysu finansowego – polska odntowała wzrost gospodarczy –
Im Jahr 2009 – wahrend der Finanzkrise – verzeichnete Polen ein Wirtschaftswachstum auf dem Niveau von fast 2%

3. W polskim sektorze uslug jest zatrudnionych znacznie mniej pracowników niż w krajach zachodnich –
In polnischen Dienstleistungssektor sind signifikant mehr Arbeiter beschäftigt als in westlichen Ländern.

4. Duza czesc polskiego eksportu przypada na naszego niemieckiego sąsiada. –
Ein Großteil der polnischen Ausfuhr entfallt auf unseren deutschen Nachbar.

5. Polska dysponuje stosunkowo dużymi ilościami różnych surowców naturalnych. –
Polen verfugt über beträchtliche Mengen verschiedener Rohstoffe.

6. Nasz kraj jest bardzo uzależniony od importu ropy i gazu. –
Unser Land ist von der Einfuhr des Erdöls und Erdgas sehr abhängig.

7. Czy nadzieje zwiazane z gazem łupkowym nie sa przesadne? –
Sind Hoffnungen, die mit den Schiefergas verbunden sind nicht übertrieben.

8. Nasze rolnictwo nie jest w stanie konkurowac z rolnictwem Francji czy tez Niemiec.
Die polnische Landwirtschaft ist nicht zu der Lage mit der Landwirtschaft Frankreich zu konkurrieren.


1. Na samym początku sa zaspokajane najbardziej elementarne potrzeby, takie jak głód, pragnienie i ubranie, a następnie potrzeby związane z bezpieczeństwem i samorealizacja.
Zunächst werden die Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst und Kleidung befriedigt, und dann die Sicherheitbedurfinsse und die Selbstverwirklichungbedurfnisse.

2. Rynek jest miejscem, gdzie spotykają się ze sobą popyt i podaż, dzięki czemu dochodzi do utworzenia ceny na dany towar.
Der Markt ist Platz wo Nachfrage und Angebot aufeinandertreffen, sodass zur Preisbildung

3. Niedobór jest jednym z istotnych faktów w gospodarce i ma duży wpływ na racjonalne gospodarowanie.
Die Knappheit ist ein wichtige Tatbestand der Wirtschaft und er hat groBe Auswirkung auf die rationale Bewirtschaftung

4. Każdy człowiek dąży do tego, by móc zaspokoić swoje podstawowe potrzeby.
Jeder bemüht sich, in der Lage, ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen.

5. Gdyby wszelkie konieczne dobra istniały w nadmiarze, nie zastanawialibyśmy się nad najkorzystniejszymi metodami ich wytwarzania.

Wenn es irgendwelche notwendigen Güter im Übermaß, ist nicht die günstigste zastanawialibyśmy über Verfahren zu ihrer Herstellung.

6. Każdy, kto ma związek z działalnością gospodarczą, powinien się zachowywać racjonalnie przy podejmowaniu decyzji.
Jeder, der eine Beziehung mit einem Unternehmen hat, sollte bei Entscheidungen rational zu verhalten.

1. Die deutsche Automobilindustrie beschäftigt sehr viele Mitarbeiter.

2. Diese Rohstoffe müssen noch in dieser Woche geliefert werden.

3. Viele Deutschen arbeiten in den Werkstatten und Tankstellen.

4. Das Auto wurde am Ende des XIX erfunden.

5. Deutschland gehört zu den groBten Autoherstellern in der Welt.

6. Wenn es um den Wert des Autoexports, so liegt Deutschland liegt auf dem ersten Platz.1. Deutschland ist die groBte Wirtschaftschmackt Europas

2. Im Jahr 2009 hat Deutschland den Titel des groBten Exporteurs der Welt verloren.

3. Dienstleistungen und die Industrie gehören zu den wichtigsten Sektoren der deutschen Wirtschaft.

4. Rohstoffe und Agrarprodukte spielen in der deutschen Wirtschaft keine so wichtige Rolle wie die Industrie und Dienstleistungen.

5. Der deutschen Außenhandel erzielt einen Exportüberschuss.

6. Wir müssen viel Erdöl und Erdgas einfuhren.

7. Dienstleistungensektor beschäftigt über 73% aller Beschäftigten in Deutschland

8. Verfugt Deutschland über eine leistungsfähige Landwirtschaft?1. Wiem, że najwięksi niemieccy producenci samochodów ulokowały się na południu Niemiec. Od produkcji samochodów zależy w tym kraju wiele miejsc pracy.
Ich weiß, dass die großen deutschen Autohersteller im Süden von Deutschland stationiert sind. Von Pkw-Fertigung in diesem Land hängt von einer Vielzahl von Arbeitsplätzen ab
.
2. Gdzie to przedsiębiorstwo zaopatruje się w surowce? Są one importowane z innych krajów: z Austrii i Szwajcarii.
Wo versorgt sich dieses Unternahm mit Rohstoffen? Sie werden an anderen Ländern aus Osterreich und aus der Schweiz importiert.

3. Polskie rolnictwo specjalizuje się w wytwórstwie produktów ekologicznych na rynek wewnętrzny i na eksport. Eksportowane są także wyroby chemiczne i maszyny.
Die polnische Landwirtschaft spezializiert sich auf die Herstellung von ökologischen Produkten für den Binnenmarkt und die Ausfuhr. Die Chemischen Produkten und die Maschinen werden auch exportiert.

4. Potrzeby można podzielić na indywidualne i kolektywne. Do potrzeb podstawowych, które zaspokajane są w pierwszym rzędzie, należą głód, pragnienie i odzież

5. Popyt wewnętrzny i europejskie środki pomocowe przyczyniły się do tego, że Polska w czasie kryzysu finansowego dobrze się rozwijała.
Die Binnennachfrage und europäische Fördermittel trugen dazu bei, dass sich Polen wahrend der Finanzkrise gut entwickelt hat.


Wiem że trochę tego dużo, będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc :)
Uczy się o północy - pisze się sieczkę.
ka$Hana!
Zdania pisałem wcześniej, po prostu nie jestem za dobry w te klocki :(
No, to napisz później. Sam.
Czyli dla ciebie wszystko jest durnota, procz tego jak sie robi samemu..

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie