Lista ćwiczeń online z niemieckiego

Czasy niemieckie

CZAS PRZESZŁY IMPERFEKT

CZAS PRZESZŁY PERFEKT

CZAS ZAPRZESZŁY PLUSQUAMPERFEKT

CZAS PRZYSZŁY FUTUR I I FUTUR II

Części mowy

LICZEBNIK

Liczebniki główne:

Liczebniki porządkowe:

Liczebniki ułamkowe:

Czas zegarowy:

Daty:

Wie viel czy wie viele?:

PARTYKUŁY

PRZYIMEK

Przyimki z celownikiem:

Przyimki z biernikiem:

Przyimki z dopełniaczem:

Przyimki z celownikiem lub biernikiem:

Przyimki gdzie? i dokąd? Wo? i Wohin?:

Przyimki określające miejsce:

Przyimki określające czas:

Przyimki określające przyczynę:

PRZYSŁÓWEK

ZAIMEK

Zaimek osobowy:

Zaimek nieosobowy es:

0522
 
0%
1487
 
0%
1488
 
0%

Zaimek dzierżawczy:

Zaimek zwrotny:

Zaimek wskazujący:

Zaimek nieokreślony:

Zaimek nieokreślony z dopełniaczem:

Zaimek pytający:

Przysłówki zaimkowe:

PRZYDAWKA

RZECZOWNIKI

Homonimy:

Liczba mnoga rzeczownika:

Liczba rzeczownika:

Odmiana słaba:

Odmiana mocna:

Odmiana mieszana:

Przypadki:

Dopełniacz (Genitiv):

Celownik (Dativ):

Biernik (Akkusativ):

Rodzaj rzeczownika:

Rodzajnik określony:

Rodzajnik nieokreślony:

Rodzajnik zerowy:

0344
 
0%
1317
 
0%

Rzeczowniki złożone:

Rzeczowniki złożone określające osoby:

CZASOWNIKI

Czasownik sein:

Czasownik haben:

Czasownik lassen:

Czasowniki regularne:

Czasowniki nieregularne:

Czasowniki modalne:

Czasowniki zwrotne:

Czasowniki nierozdzielnie złożone:

Czasowniki rozdzielnie złożone:

Bezokolicznik z zu:

Bezokolicznik bez zu:

Imiesłowy:

Czasowniki wymagające dopełnienia w odpowiednim przypadku:

Czasowniki z przyimkami:

Czasowniki dźwiękonaśladowcze:

PRZYMIOTNIKI

Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym:

Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym:

Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem zerowym:

Inne części mowy odmieniające się jak przymiotnik:

Przymiotniki pochodzące od nazw własnych:

Antonimy:

Tworzenie przymiotników:

Przymiotniki złożone:

Porównania:

Przymiotniki z przyimkami:

Przymiotniki wymagające przypadku:

Stopień wyższy:

Stopień najwyższy:

Konstrukcje gramatyczne i leksykalne

PRZECZENIE

BUDOWA ZDANIA

Wyrażenia czasownikowo-rzeczownikowe:

Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym:

Szyk wyrazów w zdaniu złożonym współrzędnie:

Szyk wyrazów w zdaniu pobocznym:

Wymagające rozstrzygnięcia:

Z zaimkami pytającymi:

Z zaimkami pytającymi w połączeniu z przyimkami:

Pytania zależne:

0517
 
0%
0518
 
0%
1483
 
0%
1484
 
0%

przyczyny z weil, da i denn:

czasu z als i wenn:

czasu z bevor, bis, sobald, solange, sooft, seitdem, während:

z następstwem czasów z nachdem:

celu z: damit lub um...zu:

sposobu:

Zdanie dopełnieniowe:

Zdanie warunkowe:

Dopowiedzenie:

Zdanie porównawcze:

Zdanie przyzwalające:

Zdanie podmiotowe:

Zdanie skutkowe:

0737
 
0%
0738
 
0%
1696
 
0%
1697
 
0%

Zdania ze spójnikami wieloczłonowymi:

STRONA BIERNA

Strona bierna:

Strona bierna czasowników modalnych:

Czas przeszły strony biernej:

Strona bierna określająca stan (das Zustandspassiv):

Inne formy dla strony biernej:

MOWA ZALEŻNA

TRYBY NIEMIECKIE

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.