Czasowniki

Odmiana czasownika

Czasowniki wyrażają czynność, stany i procesy. Określają, co ktoś robi lub co się z nim dzieje. W języku niemieckim czasowniki odmieniamy przez wszystkie osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej. Rozróżniamy czasowniki regularnie oraz nieregularnie.

Czasowniki modalne

Czasowniki modalne (Modalverben) odmieniają się nieco inaczej niż pozostałe czasowniki języka niemieckiego. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że 1. i 3. osoba liczby pojedynczej ma ta

Czasowniki zwrotne

Czasowniki zwrotne to te czasowniki, które występują z zaimkiem zwrotnym sich (się). W języku polskim zaimek zwrotny ma jedną formę niezależnie od osoby. Niewątpliwym utrudnieniem dla osób

Czasowniki złożone

Połączenie czasownika prostego z przedrostkiem nadaje mu nowe znaczenie. Przedrostki tworzą z czasownikami złożenia rozdzielne lub nierozdzielne.

Bezokolicznik

Jeżeli w zdaniu znajdują się dwa czasowniki, to pierwszy jest w formie odmienionej a drugi z bezokoliczniku na końcu zdania. W wielu przypadkach zu poprzedza bezokolicznik.

Tryb rozkazujący

Tryb rozkazujący służy przede wszystkim wydaniu polecenia bądź rozkazu. Komm hier! Przyjdź tutaj! Warte mal! Poczekaj! 2. osoba liczby pojedynczej (du - ty) tworzy tryb rozkazujący p

Imiesłowy

W języku niemieckim występują dwa typy imiesłowów. Są to imiesłów czasu teraźniejszego (Partizip Präsens zwany także Partizip I) oraz imiesłów czasu przeszłego (Partizip Perfekt znany ta

Strona bierna

Strony biernej używamy w języku niemieckiem o wiele częściej niż w języku polskim. Stronę bierną - Der Passiv tworzy się z odpowiednich form czasownika posiłkowego werden oraz imiesłowu czasu przeszłego ( trzecia forma czasownika).

Tryb przypuszczający

W języku niemieckim rozróżniamy dwie formy trybu przypuszczającego ( Konjunktiv I i Konjunktiv II), które różnią się budową i zastosowaniem.

Mowa zależna - Konjunktiv I

Jeśli chcemy przekazać czyjąś wypowiedź, możemy zrobić to na trzy sposoby. Najprościej jest po prostu kogoś zacytować: Hans sagte: "Ich war gestern im Kino." Hans powiedział: "Byłem

Rekcja czasownika

Pewna grupa czasowników  w języku niemieckim wymaga dopełnienia w odpowiednim przypadku albo łączy się za pomocą konkretnego czasownika.

Czasowniki dźwiękonaśladowcze

Do najczęściej występujących czasowników dźwiękonaśladowczych w języku niemieckim należą: odgłos wydawany z powodu/ przez ächzen jęczeć stękać vor Schmerz vor Anstrengung z ból