Liczebniki główne - język niemiecki

Liczebniki główne (die Kardinalzahlen) do miliona pisane są małą literą. Liczebniki oznaczające numery autobusów, linii tramwajowych, ocen itp. pisane są wielką literą i są zawsze rodzaju żeńskiego:

0 playnull zero playdie Null zero
1 playeins jeden playdie Eins jedynka
2 playzwei dwa playdie Zwei dwójka
3 playdrei trzy playdie Drei trójka
4 playvier cztery playdie Vier czwórka
5 playfünf pięć playdie Fünf piątka
6 playsechs sześć playdie Sechs szóstka
7 playsieben siedem playdie Sieben siódemka
8 playacht osiem playdie Acht ósemka
9 playneun dziewięć playdie Neun dziewiątka
10 playzehn dziesięć playdie Zehn dziesiątka


Liczebniki główne są nieodmienne. Wyjątek stanowi jedynie liczebnik eins, odmieniający się jak rodzajnik nieokreślony:

playIch habe eine Schwester. Mam jedną siostrę.
playNur ein Schüler hat diesen Test bestanden. Tylko jeden uczeń zdał ten test.
playWir wollen hier noch einen Tag bleiben. Chcemy tu zostać jeszcze jeden dzień.

Przed liczebnikami głównymi nie ma rodzajnika ale mogą występować zaimki dzierżawcze i wskazujące:

playMan hat meinen zwei Brüdern gesagt, dass sie faul sind. Powiedziano moim dwóm braciom, że są leniwi.
playSiehst du die drei Katzen da auf dem Dach? Widzisz te trzy koty tam na dachu?
playIch habe vier Schildkröten. Mam cztery żółwie.
playIhn unterrichten sechs Lehrer und acht Lehrerinnen. Jego naucza sześciu nauczycieli i osiem nauczycielek.
playEr hat heute eine Eins bekommen. Dostał dzisiaj jedynkę.
playWarten Sie auf den Bus? -Ja, ich warte auf die Neun. Czeka Pan na autobus? -Tak, czekam na dziewiątkę.

Liczebniki główne od 11 do 19 tworzy się poprzez dodanie końcówki -zehn, ale nie wszystkie liczby tworzy się regularnie. Miejsca, w których liczba została utworzona nieregularnie zostały zaznaczone :

11 playelf jedenaście
12 playzwölf dwanaście
13 playdreizehn trzynaście
14 playvierzehn czternaście
15 playfünfzehn piętnaście
16 playsechzehn szesnaście
17 playsiebzehn siedemnaście
18 playachtzehn osiemnaście
19 playneunzehn dziewiętnaście

Liczby dziesiętne od 20 do 90 powstają poprzez dodanie do liczby końcówki -zig, ale są także wyjątki. W poniższej tabeli zaznaczone zostały miejsca, w których liczebnik powstał w sposób nieregularny:

20 playzwanzig dwadzieścia
30 playdreißig trzydzieści
40 playvierzig czterdzieści
50 playfünfzig pięćdziesiąt
60 playsechzig sześćdziesiąt
70 playsiebzig siedemdziesiąt
80 playachtzig osiemdziesiąt
90 playneunzig dziewięćdziesiąt

Połączenie dziesiątek i jednostek powstaje poprzez połączenie ich spójnikiem und (i). Charakterystyczne jest to, że w języku niemieckim cyfry są pisane razem i wyrażane "od końca" (najpierw jest jednostka a później dziesiątka):

21 playein playund playzwanzig » playeinundzwanzig dwadzieścia jeden
56 playsechs playund playfünfzig » playsechsundfünfzig pięćdziesiąt sześć
72 playzwei playund playsiebzig » playzweiundsiebzig siedemdziesiąt dwa
33 playdrei playund playdreißig » playdreiunddreißig trzydzieści trzy
69 playneun playund playsechzig » playneunundsechzig sześćdziesiąt dziewięć
84 playvier playund playachtzig » playvierundachtzig osiemdziesiąt cztery

Aby wyrazić coś w setkach wystarczy przed słówkiem hundert (sto), określić ile jest tych setek:

100 play(ein)hundert sto
200 playzweihundert dwieście
300 playdreihundert trzysta
400 playvierhundert czterysta
500 playfünfhundert pięćset
600 playsechshundert sześćset
700 playsiebenhundert siedemset
800 playachthundert osiemset
900 playneunhundert dziewięćset

Przy liczbach złożonych setki stoją przed innymi liczbami :

101 play(ein)hunderteins sto jeden
211 playzweihundertelf dwieście jedenaście
362 playdreihundertzweiundsechzig trzysta sześćdziesiąt dwa
478 playvierhundertachtundsiebzig czterysta siedemdziesiąt osiem
534 playfünfhundertvierunddreißig pięćset trzydzieści cztery
602 playsechshundertzwei sześćset dwa
717 playsiebenhundertsiebzehn siedemset siedemnaście

W taki sam sposób jak setki tworzone są tysiące: Przed słówkiem tausend (tysiąc) należy określić ile jest tych tysięcy:

1000 play(ein)tausend tysiąc
2000 playzweitausend dwa tysiące
3000 playdreitausend trzy tysiące
4000 playviertausend cztery tysiące
5000 playfünftausend pięć tysięcy
... ... ...
20 000 playzwanzigtausend dwadzieścia tysięcy
35 000 playfünfunddreißigtausend trzydzieści pięć tysięcy
42 000 playzweiundvierzigtausend czterdzieści dwa tysiące

Liczby złożone tworzymy w tej samej kolejności jak w języku polskim, pamiętając tylko iż są one pisane razem a liczby od 1 do 9 są przed dziesiątkami:

1007 playeintausendsieben tysiąc siedem
2012 playzweitausendzwölf dwa tysiące dwanaście
3049 playdreitausendneunundvierzig trzy tysiące czterdzieści dziewięć
6542 playsechstausendfünfhundertzweiundvierzig sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwa
13841 playdreizehntausendachthunderteinundvierzig trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści jeden
200976 playzweihunderttausendneunhundertsechsundsiebzig dwieście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć
783416 playsiebenhundertdreiundachtzigtausendvierhundertsechzehn siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście

Wielką literą pisane są miliony i miliardy:

miliony
1000 000 playeine Million milion
2000 000 playzwei Millionen dwa miliony
3000 000 playdrei Millionen trzy miliony
4000 000 playvier Millionen cztery miliony
... ... ...
10 000 000 playzehn Millionen dziesięć milionów
20 000 000 playzwanzig Millionen dwadzieścia milionów
miliardy
1000 000 000 playeine Milliarde jeden miliard
2000 000 000 playzwei Milliarden dwa miliardy
... ... ...
30 000 000 000 playdreißig Milliarden trzydzieści miliardów
42 000 000 000 playzweiundvierzig Milliarden czterdzieści dwa milardy

Jeśli liczba przekracza milion, wówczas słownie piszemy ją tak oto:

1 250 000 playeine Million zweihundertfünfzigtausend milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy
2 128 000 playzwei Millionen einhundertachtundzwanzigtausend dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy
7 639 422 playsieben Millionen sechshundertneununddreißgtausendvierhundertzweiundzwanzig siedem milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (7)

31 einunddreißig
350 dreihundertfűnfzig

a jak będzie 350? dreihundertfünfzig? dreihundertundfünfzig czy dreihundert fünfzig? Oto jest pytanie.

jak jest po niemiecku 31 słownie

Zgadza się, liczebnik to "Zahlwort" - część mowy określająca liczbę, ilość, kolejność, itp.. Kardinalzahl, jest jednym z rodzajów liczebników i oznacza liczebnik główny.

Kardinalzahl, to nie jest liczebnik (= Zahlwort)

jasno i czytelnie

super, bardzo się przyda