Wyrażenia czasownikowo-rzeczownikowe

W języku niemieckim popularne są wyrażenia składające się z rzeczownika oraz czasownika, przy czym w takim wyrażeniu często występują także przyimki. Najważniejszą rolę spełnia tu rzeczownik odczasownikowy (czyli utworzony od czasownika).

czasownik rzeczownik odczasownikowy
playentscheiden playdie Entscheidung
decydować decyzja
playspazieren gehen playder Spaziergang
spacerować spacer
playwählen playdie Wahl
wybierać wybór

Czasownik w wyrażeniu czasownikowo-rzeczownikowym ma jedynie rolę gramatyczną, stąd jego nazwa Funktionsverb a całe wyrażenie nosi nazwę Funktionsverbgefüge.

W wyrażeniach czasownikowo-rzeczownikowych znaczenie czasownika nie jest istotne. Ważne jest od jakiego czasownika został utworzony rzeczownik i to decyduje o znaczeniu całego wyrażenia. Tak więc wyrażeń tych nie tłumaczymy dosłownie, lecz kierujemy się znaczeniem rzeczownika. I tak jak już wspomniane, czasownik ma w takim wyrażeniu tylko funkcję gramatyczną.

Poniższej zostały przedstawione wyrażenia czasownikowo-rzeczownikowe według czasownika, z którym występują.

anstellen

wyrażenie
czasownikowo-rzeczownikowe
czasownik, któremu
wyrażenie odpowiada
znaczenie
playBeobachtungen anstellen playbeobachten obserwować, śledzić
playBerechnungen anstellen playberechnen wyliczać
playÜberlegungen anstellen playüberlegen zastanawiać się
playUntersuchungen anstellen playuntersuchen badać, analizować

aufnehmen

playden/einen Kontakt aufnehmen (mit/zu) playkontaktieren skontaktować
playdie/eine Verbindung aufnehmen playsich verbinden połączyć się
playVerhandlungen aufnehmen playverhandeln pertraktować

ausüben

play(einen) Einfluss ausüben (auf) playbeeinflussen wywierać wpływ
playeine Wirkung ausüben playwirken oddziaływać

sich befinden

playsich in Anwendung befinden playangewendet werden być w użyciu
playsich im Aufbau befinden playaufgebaut werden być na etapie tworzenia
(np. strona internetowa)
playsich im Bau befinden playgebaut werden być w budowie
(np. budynek)
playsich in Gefahr befinden playgefährdet werden być zagrożonym

besitzen

playdie Fähigkeit besitzen zu playfähig sein być uzdolnionym
playden Mut besitzen zu playmutig sein być odważnym

bringen

playzum Abschluss bringen playabchließen zakończyć
playzur Aufführung bringen playaufführen wystawiać
playzum Ausdruck bringen playausdrücken wyrażać się
playzu Ende bringen playbeenden kończyć
playin Gefahr bringen playgefährden narazić na niebezpieczeństwo
playins Gespräch bringen playbesprechen omawiać
playzum Halten bringen playanhalten zatrzymywać
playzur Kenntnis bringen playbekannt geben ogłosić
podać do wiadomości
playin Ordnung bringen playordnen uporządkować
playin Verlegenheit bringen playverlegen wprawiać w zakłopotanie

erheben

playAnklage erheben (gegen) playanklagen postawić kogoś w stan oskarżenia
playAnspruch erheben (auf) playbeanspruchen rościć sobie prawo (do czegoś)
playBeschwerde erheben (über/gegen) playsich beschweren skarżyć się
playProtest erheben (gegen) playprotestieren protestować
playeinen Vorwurf erheben playvorwerfen zarzucać
playWiderspruch erheben playwidersprechen sprzeciwiać się

finden

playAnerkennung finden playanerkannt werden spotkać się z czyimś uznaniem
playAnwendung finden playangewendet werden znaleźć zastosowanie
playBeachtung finden playbeachtet werden zostać zauważonym
playden Tod finden playgetötet werden zostać zabitym
playVerwendung finden playverwendet werden znajdować zastosowanie

führen

playden/einen Beweis führen playbeweisen udowadniać
playzu Ende führen playbeenden doprowadzić do końca
playein Gespräch führen playsprechen rozmawiać
playden/einen Kampf führen playkämpfen walczyć
playdas/ein Protokoll führen playprotokollieren protokołować

geben

playin Auftrag geben playbeauftragen zlecić (coś komuś)
playdie Einwilliung geben playeinwilligen dawać zgodę
playeine Erlaubnis geben playerlauben pozwolić
playsich Mühe geben playsich bemühen zadać sobie trud
playUnterricht geben playunterrichten prowadzić lekcję
playdas/ein Versprechen geben playversprechen składać obietnicę

gehen

playin Arbeit gehen playbearbeitet werden zostać opracowanym
playin Druck gehen playgedruckt werden iść do druku
playzu Ende gehen playbeendet werden kończyć się
wyczerpywać się
playin Erfüllung gehen playerfüllt werden spełnić się

gelangen

playzur Aufführung gelangen playaufgeführt werden zostać wystawionym
playzur Einsicht gelangen playeinsehen zrozumienie (dla czegoś)
playzur Entscheidung gelangen playsich entscheiden zdecydować się

geraten

playin Angst geraten playverängstigt werden zostać wystraszonym
playin Armut geraten playarm werden popaść w biedę
playin Unruhe geraten playunruhig werden niepokoić się
playin Verdacht geraten playverdächtig werden być podejrzanym
playin Vergessenheit geraten playvergessen werden popaść w niepamięć
playin Verlegenheit geraten playverlegen werden wpaść w zakłopotanie
playin Wut geraten playwütend werden wpaść we wściekłość

haben

playeine Ahnung haben playahnen mieć pojęcie
playAngst haben (vor) playängsten bać się
playin Besitz haben playbesitzen mieć w posiadaniu
posiadać
playin Gebrauch haben playgebrauchen używać
playGefallen haben (an) playgefallen upodobać sobie
play(die) Hoffnung haben playhoffen mieć nadzieję
playInteresse haben (an) playsich interessieren für interesować się
playMut haben playmutig sein mieć odwagę
playVerständnis haben für playverstehen rozumieć

halten

playin Angst halten playängstigen trzymać kogoś w obawie
playAusschau halten (nach) playausschauen wyglądać (kogoś/czegoś)
playeine Rede halten playreden przemawiać
playWache halten playwachen
playbewachen
czuwać
strzec

kommen

playzum Abschluss kommen playabgeschlossen werden zakończyć
playzum Ausdruck kommen playsich ausdrücken wyrazić się
playzur Verhandlung kommen playverhandelt werden dojść do pertraktacji
playzur Versteigerung kommen playversteigert werden dojść do licytacji

leisten

playeinen Beitrag leisten (zu) playbeitragen (zu) przyczyniać się (do)
playBürgschaft leisten playbürgen ręczyć/poręczyć
playden/einen Eid leisten playbeeiden złożyć przysięgę
playErsatz leisten playersetzen rekompensować
playHilfe leisten playhelfen pomagać
playWiderstand leisten playwiderstehen stawiać opór

liegen

playunter Beschuss liegen playbeschossen werden być pod ostrzałem
playin Scheidung liegen playgeschieden werden rozwodzić się
playin Streit liegen playsich streiten kłócić się

machen

playeine Andeutung machen playandeuten robić aluzję
playeinen Anfang machen playanfangen rozpocząć
playAngaben machen playangeben informować
playEindruck machen (auf) playbeeindrucken robić wrażenie (na)
play(die/eine) Mitteilung machen playmitteilen informować
playeine Wanderung machen playwandern wędrować

nehmen

playAbschied nehmen (von) playsich verabschieden żegnać się
playin Anspruch nehmen playbeanspruchen żądać, wymagać
playein Bad nehmen playbaden brać kąpiel
playin Besitz nehmen playbesetzen brać w posiadanie
playBezug nehmen (auf) playsich beziehen powołać się (na)
playin Empfang nehmen playempfangen przyjmować coś
playin Haft nehmen playverhaften aresztować
playzur Kenntnis nehmen playkennen lernen przyjąć do wiadomośći
playRache nehmen playsich rächen zemścić się
playRücksicht nehmen (auf) playberücksichtigen mieć wzgląd (na coś)
playin Schutz nehmen playschützen bronić

sein

playin Anwendung sein playangewendet werden być w użyciu
playbeim Arbeiten (Kochen usw.) sein playarbeiten (kochen) pracować (gotować itd.)
playim Bau sein playgebaut werden być w budowie
playin Bewegung sein playsich bewegen być w ruchu
playim Einsatz sein playeingesetzt sein być w akcji
playzu Ende sein playbeendet sein być ukończonym
playin Gebrauch sein playgebrauchen używać
playin Gefahr sein playgefährdet sein być w niebezpieczeństwie
playim Irrtum sein playsich irren mylić się

setzen

playin Betrieb setzen playbetreiben uruchomić coś
playin Bewegung setzen playbewegen wprawić w ruch, uruchomić
playin Verwunderung setzen playverwundern wprawić w zdziwienie

stehen

playunter Anklage stehen playangeklagt sein być oskarżonym
playunter Beobachtung stehen playbeobachtet werden być obserwowanym
playzur Debatte stehen playdebattiert werden być przedmiotem debaty
playzur Diskussion stehen playdiskutiert werden być przedmiotem dyskusji
playunter dem Einfluss stehen playbeeinflusst werden być pod czyimś wpływem
playunter (dem) Schutz stehen playbeschützt werden być pod ochroną
playunter dem Verdacht stehen playverdächtigt werden być podejrzanym
playzur Verfügung stehen playverfügbar sein być do dyspozycji
playim Widerspruch stehen (zu) playwidersprechen być w sprzeczności
playim Zusammenhang stehen (mit) playzusammenhängen mieć związek (z)

stellen

playden/einen Antrag stellen (auf) playbeantragen postawić wniosek (o coś)
playunter Beobachtung stellen playbeobachten obserwować
playunter Beweis stellen playbeweisen udowodnić coś
playzur Debatte stellen playdebattieren debatować
playzur Diskussion stellen playdiskutieren dyskutować
playdie/eine Forderung stellen playfordern wystąpić z roszczeniami
playdie/eine Frage stellen playfragen postawić pytanie
playin Rechnung stellen playberechnen wystawić rachunek
playzur Verfügung stellen playverfügbar machen postawić do dyspozycji

treffen

playeine Entscheidung treffen playentscheiden zdecydować
playeine Vereinbarung treffen playvereinbaren uzgodnić
playVorbereitungen treffen playvorbereiten przygotować
playVorsorge treffen playvorsorgen zadbać
playeine Wahl treffen playwählen wybierać

üben

playKritik üben playkritisieren krytykować
playNachsicht üben playnachsichtig sein być wyrozumiałym
playRücksicht üben playrücksichtsvoll sein być taktownym
playVerrat üben playverraten zdradzać

unternehmen

playAnstrengungen unternehmen playsich anstrengen wysilać się
playdie/eine Reise unternehmen playreisen podróżować
playden/einen Versuch unternehmen playversuchen spróbować

vornehmen

playeine Änderung vornehmen playändern zmieniać
playdie/eine Ergänzung vornehmen playergänzen uzupełniać
playdie/eine Korrektur vornehmen playkorrigieren poprawić
playdie/eine Verbesserung vornehmen playverbessern ulepszać

ziehen

playin Erwägung ziehen playerwägen rozważyć
playin Zweifel ziehen playbezweifeln wątpić

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (5)

Proszę poprawić "abchließen" na "abschließen"

Super stronka !

jedynie brakuje mi tu wymowy po polsku jak sie wypowiada dany wyras,bo nigdy nie mialam do czynienia z jezykiem niemieckim :]

Tego mi brakowało :) poszczegolnych przykadów z zastosowaniem odpowiedniej formy :) jestem bardzo zadowolna z tego portalu :) Gratulacje dla twórców :)

Świetnie i klarownie wyjaśnione, zestawione wraz z cenną i długą listą wyrażeń,
świetnie ;)